Varihope Viet Nam

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Trong các điều khoản và điều kiện này, “Công Ty” hoặc “chúng tôi” sẽ có nghĩa là Công ty Cổ Phần  Piel Viet Nam và “Khách Hàng” có nghĩa là bất kỳ người, hãng, công ty hoặc tổ chức nào đặt hàng với Công Ty. Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, quý vị thỏa thuận rằng quý vị đã đọc các điều khoản và điều kiện này và quý vị chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Quý vị đồng ý rằng Công Ty bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định của riêng Công Ty, bằng cách đăng bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên lên trang web của Công Ty mà không phải đưa ra thông báo trước và riêng biệt.

2. Việc quý vị tiếp tục sử dụng trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web sau khi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện này được đăng sẽ được xem là sự xác nhận và chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên thì lựa chọn duy nhất của quý vị là ngừng sử dụng trang web.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Quý vị xác nhận rằng các Dịch Vụ có chứa thông tin, dữ liệu, phần mềm, ảnh chụp, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh, và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội Dung”) được bảo hộ theo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, và các quyền này có hiệu lực và được bảo hộ trong tất cả các hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ hiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển về sau. Quý vị xác nhận rằng toàn bộ Nội Dung nêu trên thuộc sở hữu riêng của Công Ty và/hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi. Quý vị không được sửa đổi, gỡ bỏ, xóa, tăng cường, bổ sung, công bố, truyền tải, tham gia vào việc truyền tải hoặc bán, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ Nội Dung nào, cho dù là toàn bộ hoặc một phần.

2. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản cho quý vị quyền sử dụng tên của Công Ty hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, và các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác của Công Ty, và quý vị không được sử dụng các nội dung nêu trên khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

3. Quý vị sẽ chỉ được phép tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu cho các mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện là quý vị không sửa đổi các Tài Liệu và chúng tôi hoặc các chủ sở hữu quyền tác giả có liên quan nắm giữ toàn bộ quyền tác giả và thông báo về sở hữu riêng  trong các Tài Liệu.

4. Các bên thứ ba không được phép sử dụng các dịch vụ và nội dung – dù chỉ là nội dung chiết xuất – cho mục đích thương mại là bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến hành động pháp lý.

GIÁ VÀ SẢN PHẨM

1. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng giá, thông tin chi tiết và kích thước của các sản phẩm trên trang web này luôn được cập nhật. Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và tất cả các đơn hàng phải được Công Ty chấp nhận theo toàn quyền quyết định của mình và lượng hàng sẵn có.

2. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng các sản phẩm được hiển thị trên trang web đều có hàng. Nếu trong từng thời kỳ sản phẩm không còn hàng, Công Ty bảo lưu quyền đề nghị cung cấp những sản phẩm thay thế cho khách hàng mà tương tự về giá trị và phân khúc hoặc giữ toàn bộ đơn hàng cho đến khi các sản phẩm hết hàng có hàng trở lại trước khi giao đơn hàng cho quý vị.

3. Giá được tính là mức giá được áp dụng vào ngày đơn hàng được xác nhận.

4. Tất cả các hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên trang web này chỉ cho mục đích minh họa để giúp khách hàng nhận ra các sản phẩm. Kích thước, kích cỡ và màu thực tế của các sản phẩm có thể khác.

5. Quý vị có trách nhiệm bảo đảm rằng các Sản Phẩm đầy đủ và phù hợp với mục đích của quý vị và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Chúng tôi không bảo đảm rằng các Sản Phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Quý vị xác nhận rằng các Sản Phẩm là sản phẩm tiêu chuẩn và không được chế tạo riêng để phù hợp với bất kỳ yêu cầu cụ thể nào mà quý vị có thể có.

ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN

1. Một khi quý vị đã lựa chọn sản phẩm mà quý vị muốn đặt hàng thông qua https://varihopevietnam.com, thì sau đó chi phí mà quý vị phải thanh toán sẽ được hiển thị (trên trang web) bao gồm cả các khoản thuế, nếu được áp dụng, và bất kỳ khoản phí giao hàng nào được áp dụng.

2. Việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM, tiền mặt khi giao hàng. Đối với hình thức thanh toán thông qua thẻ ATM, quý vị có thể phải thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử bằng cách đăng nhập vào trang web của ngân hàng phát hành thẻ ATM của quý vị. Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng, sau khi khách hàng đặt đơn hàng, chúng tôi sẽ xác minh và gửi hàng đến địa chỉ giao hàng, khoản thanh toán sẽ được thu khi nhận được đơn hàng.

3. Khi quý vị gửi một đơn hàng cho trang web, quý vị thỏa thuận rằng quý vị đã gửi đơn hàng đó theo các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành vào ngày quý vị gửi Đơn Hàng. Quý vị có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất mỗi khi quý vị gửi Đơn Hàng.

4. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm cho quý vị cho đến khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng. Một đơn hàng sẽ được thành lập và chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp sản phẩm cho quý vị khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Việc chấp nhận sẽ diễn ra khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng một cách rõ ràng bằng thư điện tử cho quý vị, dưới hình thức tài liệu thư điện tử được gọi là “Xác nhận Đơn hàng” nêu rõ rằng chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị.

5. Cho đến thời điểm khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị, chúng tôi có quyền từ chối xử lý đơn hàng của quý vị và quý vị có quyền hủy bỏ đơn hàng của mình.

TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN

1. Quý vị phải kiểm tra bất kỳ thiếu sót hoặc hư hại nào đối với hàng hóa khi nhận hàng, nhưng quý vị không thể mở bao bì sản phẩm. Nếu phát hiện bất kỳ sản phẩm nào hết hạn sử dụng, bị thiếu, không chính xác hoặc hư hỏng bên trong sau khi nhận được đơn hàng, vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng để thông báo việc trả lại đơn hàng của quý vị trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày giao hàng; nếu không, chúng tôi sẽ có toàn quyền từ chối các yêu cầu và khiếu nại của quý vị sau 14 ngày kể từ ngày giao hàng. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền sẽ được xem xét theo từng trường hợp và phải được sự chấp thuận của công ty.

2. Việc trả lại sản phẩm có thể được thu xếp vì những lý do sau đây:

– Nếu sản phẩm hết hạn sử dụng/không chính xác/hư hỏng, trong bao bì gốc khi giao hàng

– Nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm khi giao hàng và sản phẩm vẫn còn trong tình trạng ban đầu và còn niêm phong bao bì.

3. Varihope Viet Nam bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào cho sản phẩm đã bị mở hoặc qua sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc phí tổn nào.

4. Hàng hóa được hoàn tiền theo giá tiền khi xác nhận đơn hàng.

5. Chúng tôi sẽ không cho phép các trường hợp hoàn tiền cho các đơn hàng được thanh toán bằng cách quy đổi điểm thành viên hoặc eVoucher.

6. Phí giao hàng sẽ không được hoàn lại.

7. Nếu cần đổi bất kỳ sản phẩm nào, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào bằng cách gửi sản phẩm qua bưu điện hoặc để lại tại cửa hàng.

THANH TOÁN

1. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng:

– Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ [của]: Visa, MasterCard, JCB, AMEX

– Thẻ ATM

– Tiền mặt

2. Tất cả giá của sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam và đã bao gồm thuế GTGT.

3. Để cung cấp giao dịch thương mại điện tử trực tuyến an toàn, chúng tôi sử dụng Lớp Cổng Bảo Mật (SSL), giúp mã hóa tất cả thông tin và giao dịch cho khách hàng trực tuyến của chúng tôi.

– Varihope Viet Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi gian lận thẻ tín dụng nào. Khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản điện tử hoặc thanh toán hóa đơn.

– Phải thanh toán đầy đủ cho đơn hàng khi đặt hàng và không thể chia thành các khoản thanh toán khác nhau. Nếu khoản thanh toán của quý vị không thể xử lý thì đơn hàng sẽ không được chấp nhận và quý vị nên liên hệ với tổ chức phát hành thẻ của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng /thẻ ATM của quý vị để tiếp tục đặt hàng.

– ​Nếu bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn hàng đó lại không được chúng tôi chấp nhận, quý vị sẽ được hoàn tiền qua cùng phương thức mà khoản thanh toán đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào mà quý vị hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xử lý khoản tiền hoàn lại nêu trên.

GIAO HÀNG

1. Thời gian giao hàng như sau:

– Khu vực [Thành phố] Hồ Chí Minh: 1-2 ngày làm việc

– Những khu vực còn lại tại Việt Nam: 2-4 ngày làm việc, không tính ngày thứ 7 và Chủ Nhật

2. Chi phí giao hàng: Miễn Phí Dhip toàn quốc

– Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mặt hàng bị mất nào đối với những khách hàng yêu cầu đặt hàng của họ bên ngoài nhà của họ, và sau khi đã giao hàng.

– Khách hàng chịu trách nhiệm về hàng hóa sau khi ký nhận. Nếu khách hàng tin rằng bưu kiện đã bị can thiệp thì xin vui lòng từ chối ký tên nhận hàng và thông báo cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Varihope Viet Nam.

BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa Thuận  này trong trường hợp chúng tôi bị cản trở hoặc ngăn cản thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm sét, hỏa hoạn, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, đình công, bế xưởng, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, bạo động dân sự, thiệt hại nguy hiểm, bất kỳ hệ thống viễn thông hoặc máy tính nào gặp sự cố, việc tuân thủ theo bất kỳ luật nào, tai nạn (hoặc bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ sự kiện nào nêu trên gây ra).

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Vui lòng tham khảo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, Chính Sách Về Quyền Riêng Tư là một phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này.

LUẬT ÁP DỤNG

1. Các Điều Khoản Sử Dụng  và việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không tham chiếu đến các quy tắc về xung đột pháp luật của Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều Khoản Sử Dụng và dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc chúng tôi không thực hiện một quyền không cấu thành sự từ bỏ quyền đó. Quý vị không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình.

2. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản khác trên Trang Web. Phiên bản mới nhất của các Điều Khoản Sử Dụng sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đây.